Handel ludźmi - dzieci

Projekt: Wsparcie dzieci - ofiar handlu w regionie Morza Bałtyckiego

Opis:

Polskie Forum Migracyjne uczestniczy w międzynarodowej inicjatywie wsparcia dla dzieci - ofiar handlu "Baltic Sea Region Comprehensive Assistance to Children Victims of Trafficking"

Inicjatywa ta obejmuje cykl pięciu szkoleń dla organizacji i instytucji z regionu Morza Bałtyckiego na temat pomocy dzieciom dotkniętym albo zagrożonym handlem dziećmi.

Polskie Forum Migracyjne uczestniczy w międzynarodowej inicjatywie wsparcia dla dzieci - ofiar handlu "Baltic Sea Region Comprehensive Assistance to Children Victims of Trafficking"

Inicjatywa ta obejmuje cykl pięciu szkoleń dla organizacji i instytucji z regionu Morza Bałtyckiego na temat pomocy dzieciom dotkniętym albo zagrożonym handlem dziećmi.

Cel projektu:

Celem programu jest stworzenie sieci organizacji i instytucji, które będą zdolne reagować na zjawisko handlu dziećmi:

  • zapobiegać temu zjawisku;
  • wspierać tworzenie się społecznej świadomości na temat zjawiska i zagrożeń handlu dziećmi;
  • udzielać bezpośredniej pomocy dzieciom - ofiarom handlu.

Program ma też na celu stworzenie międzynarodowej współpracy organizacji bezpośrednio zaangażowanych w pomoc dzieciom dotkniętym handlem.

Działania:

Warsztat 1 (Wilno, wrzesień 06): Opieka nad dziećmi i młodymi ludźmi, którzy zostali ofiarami handlu; ochrona.

Warsztat 2 (Warszawa, listopad 06): Wsparcie psychologiczne dla dzieci, które zostały ofiarami handlu

Warsztat 3 (Petersburg, luty 07): Zaangażowanie dzieci w ich proces rehabilitacji

Warsztat 4 (zaplanowany na Tallin, maj 07): Praca z rodziną i środowiskiem dziecka

Warsztat 5 (zaplanowany na Sztokholm, wrzesień 07): Reintegracja dziecka w starym lub nowym środowisku.

Rezultaty:

Owocem warsztatów są materiały sukcesywnie udostępniane na naszej stronie w dziale "handel ludźmi". Prezentujemy tam informacje na temat zjawiska handlu dziećmi w regionie, podsumowania wybranych wykładów, informacje dla osób, które pracują z dziećmi z grupy ryzyka handlem dziećmi, a także ulotkę dla dzieci z tej grupy, które znajdują się w Polsce (ulotka jest dostępna w języku polskim, angielskim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim, wietnamskim i perskim).

W ramach propagowania wiedzy na temat zjawiska handlu dziećmi Polskie Forum Migracyjne wspólnie z Fundacją "Dzieci Niczyje" zorganizowało także trzy spotkania informacyjne dla profesjonalistów pracujących z dziećmi z grupy ryzyka:

  • spotkanie dla prawników i studentów zaangażowanych w kliniki prawa w Warszawie (w grudniu 2006 roku);
  • spotkanie dla pracowników instytucji opieki nad dzieckiem w województwie mazowieckim (w lutym 2007 roku);
  • spotkanie dla psychologów, pracowników socjalnych i innych ekspertów pracujących z cudzoziemskimi dziećmi bez opieki z brytyjską ekspert od pomocy dzieciom-ofiarom tortur Sheilą Melzac (w czerwcu 2007 roku).

Spotkania odbyły się w siedzibie Fundacji "Dzieci Niczyje". Wzięło w nich udział w sumie 65 osób.

Czas trwania:
wrzesień 2006 - wrzesień 2007

Budżet:
Inicjatywa organizowana przede wszystkim dzięki pracy wolontariackiej. Wsparcie finansowe na organizację spotkań wynosiło 600 euro.

Źródło finansowania:
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Oak Foundation, Radda Barnen (Save the Children Sweden) i programu Daphne.

Partnerzy:

Fundacja "Dzieci Niczyje"E-mail: a.kosowicz@forummigracyjne.org

Data wprowadzenia:
2017-08-10 14:24:08

Data modyfikacji:
2017-08-10 14:24:08

Status:
Archiwalny