Edukacja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Cały świat w naszej klasie - 2017/2018

Opis:

Kolejna edycja projektu, który buduje u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (5-7 lat) postawy otwartości i tolerancji wobec imigrantów, uchodźców i osób odmiennych kulturowo.

Cel projektu:

 • przybliżenie dzieciom kultury krajów pochodzenia uchodźców obecnych w Polsce [sfera poznawcza]
 • przygotowanie dzieci do funkcjonowania w środowisku międzykulturowym poprzez kształtowanie postawy szacunku do odmienności kulturowej oraz postawy pokojowego rozwiązywania nieporozumień kulturowych [sfera emocjonalna i wolicjonalna]

Wyżej wymienione cele stanowią cele bezpośrednie. Celem pośrednim zaś jest zachęcenie grona pedagogicznego oraz rodziców do promocji postawy otwartości i tolerancji wobec odmienności kulturowej w toku ich działalności dydaktyczno-pedagogicznej (nauczyciele), codziennej zabawy (rodzice).

Działania:

 • dystrybucja wydanego w poprzedniej edycji pakietu edukacyjnego „Cały świat w naszej klasie” z zakresu edukacji międzykulturowej, poświęconego następującym grupom cudzoziemców obecnych w Polsce: Czeczeni, Białorusini, Somalijczycy, Irakijczycy, Wietnamczycy (zgodnie z danymi UDSC są to grupy uchodźców najliczniej reprezentowane w Polsce, a jednocześnie grupy o których brakuje wiedzy zarówno dzieciom, jak i dorosłym). Do używanych podczas warsztatów pacynek-uchodźców w edycji 2016/2017 dołączyła lalka Hania – Polka, która wychowała się w Holandii i przyjeżdża z rodzicami do Polski. To postać, z którą będzie się identyfikować wiele polskich dzieci o podobnym doświadczeniu migracyjnym. Pakiet edukacyjny składa się ze Skarbnicy wiedzy, Bajek międzykulturowych, Scenariuszy zajęć międzykulturowych oraz Gry memo.
 • przygotowanie programu i przeprowadzenie cyklu warsztatów z zakresu edukacji międzykulturowej w oparciu o ww. pakiet w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych dla dzieci 5-7-letnich.
 • Wsparcie psychologiczne dla dzieci doświadczających przemocy i dyskryminacji oraz ich rodziców
 • Warsztaty dla rodzin wielojęzycznych i wielokulturowych, dzięki którym rodzice nabędą kompetencji, by wspierać swoje dzieci i pielęgnować wielojęzyczność i wielokulturowość.

Rezultaty:

Rezultaty twarde:

 • Dystrybucja wśród szkół i przedszkoli wydanego w poprzedniej edycji pakietu edukacyjnego „Cały świat w naszej klasie”,
 • przeprowadzenie 29 godzin warsztatów międzykulturowych dla dzieci w przedszkolach i szkołach,
 • udział w warsztatach międzykulturowych około 580 dzieci z warszawskich przedszkoli lub szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne,
 • wsparcie psychologiczne dzieci doświadczających przemocy i dyskryminacji (oraz wsparcie rodziców), w sumie 120 godzin wsparcia
 • przeprowadzenie 3 warsztatów dla rodzin wielojęzycznych i wielokulturowych.
  Rezultaty miękkie:
 • zapoznanie dzieci z różnorodnością kulturową Warszawy i Polski, oraz pokazanie pozytywnych skutków wynikających z faktu, że Polska staje się krajem zróżnicowanym kulturowo
 • wsparcie rodziców i nauczycieli w procesie edukacji międzykulturowej dzieci
 • wypełnienie luki na rynku materiałów i pomocy edukacyjnych w zakresie edukacji międzykulturowej
 • wsparcie dzieci doświadczających dyskryminacji w procesie odbudowywania pozytywnej samooceny i radzenia sobie z przejawami dyskryminacji
 • podniesienie u rodzin wielojęzycznych i wielokulturowych poczucia własnej wartości i przynależności do środowiska lokalnego i szkolnego
 • zminimalizowanie zagrożenia aktami mowy i działań nienawiści (aktów dyskryminacji i nietolerancji o podłożu rasowym)

Czas trwania:
wrzesień 2017 – czerwiec 2018

Budżet:
78 150,00 PLN w tym 60 700,00 PLN ze środków m.st. Warszawy

Źródło finansowania:
Biuro Edukacji m.st. Warszawy, inne środki

Koordynator:
Anna Maciejko

E-mail: a.maciejko@forummigracyjne.org

Data wprowadzenia:
2019-01-18 16:22:37

Data modyfikacji:
2019-01-18 16:22:37

Status:
Archiwalny