Edukacja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym

Opis:

Projekt ten stanowi kompleksową ofert działań służących edukacji społecznej, antydyskryminacyjnej oraz wzmacnianiu postawy otwartości i poszanowania dla odmienności kulturowej, której doświadczają dzieci i młodzież szkolna. Niniejszy projekt jest kontynuacją projektu „Cały świat w naszej klasie - na Mazowszu” realizowanego w zeszłym roku z dotacji MEN. Jednocześnie jest uzupełnieniem projektów finansowanych z Biura Edukacji m. st. Warszawy zatytułowanych „Cały świat w naszej klasie”.

Cel projektu:

- zapoznanie dzieci z charakterystykami różnych kultur

- przygotowanie dzieci do funkcjonowania w środowisku wielokulturowym poprzez kształtowanie postawy szacunku do odmienności kulturowej oraz postawy pokojowego rozwiązywania nieporozumień kulturowych

- wsparcie nauczycieli mazowieckich szkół w prowadzeniu działań integracyjnych i antydyskryminacyjnych skierowanych do dzieci uczących się w mazowieckich szkołach.

Działania:
Niniejszy projekt tworzą 4 komponenty:

- Warsztaty międzykulturowe dla dzieci polskich i cudzoziemskich uczących się razem w szkołach/ przedszkolach

- Wsparcie psychologiczne dla dzieci doświadczających dyskryminacji i ich rodziców

- Warsztat dla kadry pedagogicznej międzykulturowych szkół: „Jak pracować z wielokulturową klasą – działania integracyjne i antydyskryminacyjne.”

- Działania promujące integrację i edukację międzykulturową

Rezultaty:

Rezultaty twarde:

- Objęcie warsztatami międzykulturowymi 350 dzieci zamieszkałych na Mazowszu (25 warsztatów prowadzonych przez 2 trenerów)

- Przeprowadzenie 125 godzin wsparcia psychologicznego dla dzieci (i ich rodziców) doświadczających dyskryminacji

- Udział około 50 dzieci mieszkających w Warszawie, w spotkaniach z psychologiem

- Przeprowadzenie konsultacji metodycznych dla ok 10 nauczycieli (job shadowing)

- Przeszkolenie 16 nauczycieli/pracowników szkół w zakresie pracy z klasą wielokulturową

- Przygotowanie i dystrybucja 5 zestawów pacynek dzieci-uchodźców

- Dotarcie z materiałami medialnymi do minimum 5000 odbiorców

Rezultaty miękkie:

- Wzmocnienie w polskich uczniach pozytywnych postaw

- Wzmocnienie procesów integracji dzieci odmiennych kulturowo i etnicznie

- Wsparcie nauczycieli w procesie edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej

- Przeciwdziałanie nieporozumieniom na tle różnic kulturowych

- Wsparcie dzieci doświadczających dyskryminacji w procesie odbudowywania pozytywnej samooceny, i radzenia sobie z przejawami dyskryminacji

- Zminimalizowanie zagrożenia aktami mowy i działań nienawiści (aktów dyskryminacji i nietolerancji o podłożu rasowym).

Czas trwania:
lipiec - listopad 2016

Budżet:
51550 PLN

Źródło finansowania:
Ministerstwo Edukacji Narodowej, środki własne

Partnerzy:
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Koordynator:
Zuzanna Rejmer

E-mail: z.rejmer@forummigracyjne.org

Data wprowadzenia:
2017-06-26 21:11:28

Data modyfikacji:
2017-06-26 21:11:28

Status:
Archiwalny