Analizy i badania

Projekt: Analiza działania ośrodków dla uchodźców

Opis:

Projekt "Analiza i rekomendacje zmian polityki dotyczącej wyboru i lokalizacji ośrodków dla uchodźców" to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Polskie Forum Migracyjne i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Polega on na analizie sposobu wyboru lokalizacji ośrodków oraz ich funkcjonowania w lokalnych środowiskach.

Cel projektu:

  • zmiana polityki lokowania oraz likwidowania ośrodków dla uchodźców poprzez uwzględnienie w procesie podejmowania decyzji kontekstu lokalnego
  • przeprowadzenie analizy obecnej i przeszłej polityki Urzędu ds. Cudzoziemców w zakresie lokowania oraz likwidowania ośrodków dla uchodźców
  • analiza doświadczeń polskich środowisk, które gościły/goszczą ośrodki dla uchodźców pod kątem relacji społecznych między cudzoziemcami a lokalną ludnością
  • zebranie dobrych doświadczeń innych krajów w tej dziedzinie
  • Wypracowanie rekomendacji w sprawie prowadzenia w przyszłości polityki lokowania ośrodków dla uchodźców

Działania:

Projekt prowadzony jest w formie analizy dokumentów oraz poszerzonych wywiadów z przedstawicielami instytucji, organizacji, Polakami i cudzoziemcami.

PFM odpowiedzialne jest w projekcie za dwa działania:

  • zebranie doświadczeń innych krajów w dziedzinie uruchamiania ośrodków dla uchodźców
  • analizę sytuacji w czterech wybranych miejscowościach, w których funkcjonowały ośrodki (przeprowadzenie serii wywiadów w każdym z nich).

Rezultaty:

Efektem projektu będzie zebranie wiedzy na temat możliwych zmian w obecnie prowadzonej polityce otwierania ośrodków oraz lobbying na rzecz wprowadzenia tych zmian.

Czas trwania:
1 kwietnia - 31 grudnia 2011

Budżet:
37 500 (PFM)

Źródło finansowania:
Fundacja Stefana Batorego

Partnerzy:
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Urząd do Spraw Cudzoziemców (partner społeczny)

Biuro:
Izabelin

Koordynator:
Gaweł Walczak

E-mail: g.walczak@forummigracyjne.org

Obszar działania:
Analizy/badania

Data wprowadzenia:
2013-05-06 13:57:58

Data modyfikacji:
2013-05-06 13:57:58

Status:
Archiwalny