Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy cudzoziemcowi, ktory otrzymawszy ostateczna decyzje o odmowie przyznania statusu uchodzcy zlozyl ponownie wniosek przysluguje pomoc przewidziana ustawa(prawo do mieszkania w osrodku, wyzywienie itd.) tak jak przy pierwszym wniosku?osoba nie opuszczal

Odpowiedź

Cudzoziemcowi, który składa ponownie wniosek o status uchodźcy, po uzyskaniu decyzji o odmowie nadania tego statusu, z zasady nie przysługuje prawo do pomocy socjalnej na czas powtórnej procedury azylowej.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pojawiły się nowe okoliczności dotyczące powodów, z jakich cudzoziemiec ubiega się o ochronę.

Art. 70.5 ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP mówi: Jeżeli w toku postępowania prowadzonego w związku z kolejnym wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy okaże się, że zaistniały nowe okoliczności dotyczące prześladowania lub nowe okoliczności związane z ryzykiem wystąpienia poważnej krzywdy w stosunku do wskazywanych przez cudzoziemca w poprzednim postępowaniu, Szef Urzędu, w drodze decyzji, przyznaje cudzoziemcowi pomoc [socjalną] na zasadach ogólnych.

Innymi słowy, jeśli cudzoziemiec nie przedstawia żadnych nowych powodów, dla których ubiega się o status uchodźcy, a jedynie składa powtórnie ten sam wniosek - pomoc socjalna nie będzie mu przyznana.

- Gdy cudzoziemiec składa wniosek o ponowne przyznanie pomocy socjalnej po złożeniu kolejnego wniosku o status uchodźcy, wysyłamy zapytanie do Departamentu Spraw Uchodźczych i Azylowych o to, czy w sprawie pojawiły się takie nowe okoliczności - informuje pracownik Biura Organizacji Ośrodków Urzędu do spraw Cudzoziemców. - Nie udzielamy pomocy do momentu uzyskania odpowiedzi. Jeśli nowe przesłanki w sprawie się pojawią, cudzoziemiec otrzymuje pomoc socjalną od dnia, gdy ośrodek uzyska na ten temat informację z Departamentu.

- Ważne jest też, jak zakończyła się poprzednia procedura - dodaje pracownik Biura Organizacji Ośrodków. - Jeśli cudzoziemiec w ciągu ostatnich dwóch lat korzystał z pomocy Urzędu w dobrowolnym powrocie do własnego kraju, w czasie ewentualnej nowej procedury przysługuje mu tylko 1/3 świadczenia wypłacanego cudzoziemcom mieszkającym poza ośrodkiem.

Sprawom pomocy socjalnej dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy poświęcony jest rodział 5 ustawy. Jej tekst można znaleźć na stronie: http://www.lex.pl/serwis/du/2008/0416.htm


Data odpowiedzi:

2008-08-07 09:59:13

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii