Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Chciałabym się dowiedzieć jak długo mój mąż Tunezyjczyk musi czekać na Kartę Rezydenta Długoterminowego, podkreślam,że miesiąc temu dostał swoją pierwszą Kartę Pobytu Tymczasowego.

Odpowiedź

Co do zasady, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE mogą otrzymać cudzoziemcy, którzy mieszkają w Polsce co najmniej pięć lat. Od tej zasady są wyjątki.

Art. 65 ustawy o cudzoziemcach z 13 czerwca 2003 r. mówi:
1. Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat, który posiada:
1) stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
2) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa mówi następnie, że statusu rezydenta nie może otrzymać m.in. osoba, która:
- przebywa w Polsce na podstawie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej albo innej formy ochrony cudzoziemców lub też ubiega się o taką ochronę,
- przyjechała do Polski w celu pobierania nauki, szkolenia zawodowego lub studiów,
- przebywała w Polsce na podstawie łączenia rodzin,
- osadzona w areszcie w celu wydalenia
- jest pracownikiem sezonowym
- zalegalizowała pobyt w Polsce w sytuacji, gdy jej pobyt stał się wcześniej nielegalny.

Jeśli Pani mąż nie znajduje się w żadnej z wymienionych sytuacji, może złożyć wniosek o status rezydenta, gdy spełni wskazane warunki.


Data odpowiedzi:

2009-11-18 12:39:36

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii