Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy ta nowa zmiana co dotyczy codzoziemców już obowiązuje? Jakie potrzebne są dokumenty?

Odpowiedź

Rozumiem, że pytanie dotyczy nowelizacji ustawy o ochronie cudzoziemców? Ustawa z 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie 29 maja 2008 r.

Zgodnie z polskim prawem ustawa wchodzi w życie 30 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Ta ustawa została opublikowana w Dz.U. nr. 70 z 28 kwietnia 2008 r. (poz. 416). Tekst ustawy można znaleźć na stronie http://www.lex.com.pl/serwis/du/2008/0416.htm

Powyższy link prowadzi do tekstu wprowadzonych zmian - trudno jest zorientować się w aktualnym kształcie przepisów osobie niezajmującej się prawem. Obecnie nie jest dostępny jednolity tekst obowiązującej ustawy. Zachęcamy do kontaktu z prawnikiem w jednej z organizacji pozarządowych (patrz dział kontakty na naszej stronie) w celu ustalenia szczegółów zmian.

Nowa ustawa zmienia rodzaj statusów ochrony, które można uzyskać w Polsce: są to status uchodźcy (jak dotąd), ochrona uzupełniająca (odpowiednik dotychczasowej zgody na pobyt tolerowany) oraz pobyt tolerowany (nowy rodzaj ochrony, choć znana już nazwa).

Status uchodźcy nadawany jest cudzoziemcom, którzy są uchodźcami w rozumieniu Konwencji Genewskiej z 1951 r. Art. 13.1. cytuje tę Konwencję: Cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju.

Art. 15 podaje, w jakich okolicznościach nadawany jest nowy rodzaj ochrony: ochrona uzupełniająca: Cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków do nadania statusu uchodźcy, udziela się ochrony uzupełniającej, w przypadku gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez:

  • 1) orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji,
  • 2) tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie,
  • 3) poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego
- i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia.


Data odpowiedzi:

2008-08-07 09:59:13

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii