Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa z prośba o pomoc w sprawie obywateli Indii przebywających na terenie Polski na podstawie wizy biznesowej. Pracownicy naszej firmy oddział w Indiach odbywają w naszym polskim oddziale szkolenia i posiadaja wizy ważne do 30 czerwca 2013. Czy jest mozliwość przedłużenia terminu wiz o 15 dni, gdzie powinniśmy się udać aby załatwić formalności lub ewentualnie kto może mi pomóc w powyższej sprawie. Z góry bardzo dziękuje za informację.

Odpowiedź

Przedłużenie wizy na terytorium Polski jest możliwe jedynie w bardzo wyjątkowych, ściśle określonych sytuacjach. Ustawa o cudzoziemcach wymaga, aby łącznie spełnione były następujące warunki:

  • po pierwsze, cudzoziemiec musi wykazać, że przemawia za tym jego ważny interes zawodowy, osobisty albo względy humanitarne, co uniemożliwia mu opuszczenie Polski przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu,
  • po drugie, okoliczności w związku z którymi ubiega się o przedłużenie wizy, wystąpiły niezależnie od jego woli i co więcej, nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy, o której przedłużenie cudzoziemiec wnosi,
  • po trzecie, okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium Polski będzie inny niż deklarowany,
  • po czwarte, nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy (m.in. należy więc wykazać posiadanie odpowiednich środków finansowych, ubezpieczenia medycznego, posiadać paszport, którego data ważności przekracza co najmniej o 3 miesiące okres ważności wnioskowanej wizy).

W przypadku spełnienia ww. warunków wiza może zostać przedłużona jedynie raz, zaś okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy krajowej nie może przekraczać okresu pobytu przewidzianego dla wizy krajowej, a więc 1 roku. Jedynym wyjątkiem jest konieczność przebywania w szpitalu w związku ze złym stanem zdrowia.

Wniosek o przedłużenie wizy należy złożyć co najmniej 3 dni przed upływem terminu wizy, na której cudzoziemiec aktualnie przebywa. Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany pobyt cudzoziemca w Polsce uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie przedłużenia wizy. To ważna informacja - może się bowiem tak zdarzyć, oczywiście pod warunkiem dotrzymania tego 3-dniowego terminu, że rozpatrzenie wniosku o przedłużenie wizy zajmie jakiś czas i w tym czasie Państwa pracownicy będą mieli w Polsce legalny pobyt, nawet jeżeli ostatecznie wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.

Wniosek składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.


Data odpowiedzi:

2013-06-25 15:16:27

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii