Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Ukrainka złożyła wniosek w ramach programu abolicji. Urzednicy zapowiedzieli jej, ze decyzje dostanie w maju. W maju powiedzieli, ze dostanie w sierpniu, a teraz mowia, ze w paziedzirniku. Co można zrobic w takiej sytuacji, zeby przypiezyc rozpatrzenie wniosku?

Odpowiedź

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego organy administracji powinny załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, przy czym załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Postępowanie abolicyjne może zaliczać się do kategorii spraw szczególnie skomplikowanych, wciąż jednak obowiązuje dwumiesięczny termin załatwienia sprawy.

Kodeks przewiduje także wyjątkowe sytuacje, które mogą usprawiedliwiać niedotrzymanie powyższych terminów, ponieważ do tych ww. terminów (miesięcznego i dwumiesięcznego) nie wlicza się np. okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Za każdym razem (bez względu na przyczynę), gdy organ nie dotrzyma terminu załatwienia sprawy, zobowiązany jest do zawiadomienia wnioskodawczyni o przyczynach zwłoki i nowym terminie wydania decyzji.

Jeżeli nie otrzyma postanowienia o wyznaczeniu nowego terminu lub też uważa, że postępowanie administracyjne prowadzone jest w sposób przewlekły, wnioskodawczyni ma prawo wnieść zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwać do usunięcia naruszenia prawa.

W tym przypadku (abolicja) organem wyższego stopnia jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Do niego należałoby kierować ewentualne zażalenie. Adres korespondencyjny do Urzędu: ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa.


Data odpowiedzi:

2012-09-11 21:17:42

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii