Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Może moje pytanie będzie szokujące, ale postanowiłam napisać o tym, bo zupełnie nie wiem jak mam postąpić. W roku 2008 byłam zatrzymana przez funkcjanoriuszy policji w agencji towarzyskiej w Poznaniu. Dostałam nakaz opuszczenia Polski, co też uczyniłam w podanym w decyzji terminie. W kwietniu 2009 roku wróciłam do Polski zupełnie legalnie, zamieszkałam z mężczyzną (Polakiem), którego znałam już wcześniej i który odwiedzał mnie w czasie mojego pobytu na Ukrainie (jestem Ukrainka). W 2009 r. zostałam przyjęta na studia w Polsce i w styczniu 2010r.dostałam kartę pobytu w Polsce na rok.Obecnie jestem na drugim roku studiów i mam stypendium naukowe. Teraz ubiegam się o przedłużenie karty pobytu. Dzisiaj na przesłuchaniu w Wydziale Spraw Cudzoziemców przedstawiono mi dokument (pismo urzędowe) podpisany przez Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, w którym stwierdza się,że toczy się wobec mnie postępowanie karne z art.204 KK w niejakiej Prokuraturze Rejonowej w Poznaniu. Po przesłuchaniu zadzwoniłam do prokuratury w Poznaniu i uzyskałam informację, że to wszystko było pomyłką i prokuratura wystosowała o tym pismo (sprostowanie) do Wydziału Spraw Cudzoziemców, nieotrzymanie tego listu przez ww Wydział nie jest możliwe. Natomiast ja nie dostałam do wglądu tego listu, a wciąż zadawano mi pytanie, czy byłam karana (nigdy nie byłam) i czy toczy się obecnie przeciwko mnie postępowanie karne (moja odpowiedź za każdym razem była "NIE!"). Uważam że to jest krzywdzące i bezprawne, ale zupełnie nie wiem jak mogę postąpić w danej sytuacji. Proszę o radę.

Odpowiedź

Trudno ocenić Pani sytuację bez bardziej szczegółowych informacji, a przede wszystkim bez wglądu w dokumenty.

Pierwszym krokiem, który należy uczynić, aby wyjaśnić swoje położenie jest zwrócenie się do Wydziału Spraw Cudzoziemców z wnioskiem o dostęp do akt. W aktach znajdują się wszelkie dokumenty, które zostały zgromadzone w sprawie, tak więc musi się tam też znajdować ewentualne pismo Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału SG, a także korespondencja z Prokuratur Rejonowej w Poznaniu w Pani sprawie.

Zgodnie z kodeksem postępowania karnego, jeżeli toczy się przeciwko Pani postępowanie karne, a więc jest Pani podejrzaną, musiało zostać wydane i niezwłocznie Pani ogłoszone postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Inna możliwość to, że została Pani przesłuchana w charakterze podejrzanego i w trakcie tej czynności została Pani poinformowana o treści zarzutów. Dlatego jest mało prawdopodobne, aby toczyło się przeciwko Pani postępowanie, o czym Pani nie wie.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy nie było możliwe doręczenie Pani (jeśli jest Pani osobą podejrzaną) postanowienia o przedstawieniu zarzutów z powodu ukrywania się lub też nieobecności w kraju.

Dlatego też warto skontaktować się ponownie z tą Prokuraturą, koniecznie w formie pisemnej, i poprosić o udzielenie informacji na temat tego czy prowadzone jest przeciwko Pani jakieś postępowanie karne.

Warto też zwrócić uwagę, jeśli rzeczywiście toczyło się postępowanie z art. 204 kodeksu karnego, czy nie była Pani być może w tej sprawie osobą pokrzywdzoną, a nie podejrzaną, zaś do Urzędu trafiła błędna informacja. Są to wszystko wątpliwości, które wyjaśnić może jedynie przejrzenie akt.

Ustawa o cudzoziemcach przewiduje obowiązek odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w przypadku, gdy w trakcie postępowania osoba zeznała nieprawdę.

W praktyce stosunkowo często zdarzają się sytuacje, gdy cudzoziemcy nie udzielają informacji na temat toczącego się przeciwko nim postępowania karnego lub faktu bycia karanym, co stanowi podstawę do zastosowania tej przesłanki. Wydaje się jednak, że w opisanym przez Panią przypadku należałoby wykazać, że nie miała Pani wiedzy na temat toczącego się przeciwko Pani postępowania (o ile ono rzeczywiście się toczy), ponieważ nie zostało Pani ogłoszone postanowienie o przedstawieniu zarzutów, w związku z czym przesłanka „zeznania nieprawdy” w postępowaniu o zezwolenie nie zaistniała.

Proszę wybaczyć długi czas oczekiwania na odpowiedź. Pani pytanie było nietypowe, chcieliśmy zasięgnąć dodatkowych informacji przed udzieleniem Pani wyjaśnień.


Data odpowiedzi:

2011-04-15 09:47:05

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii