Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Co to jest pobyt tolerowany i komu przysługuje?

Odpowiedź

Sformułowanie Zgoda na pobyt tolerowany zmieniło swoje znaczenie w maju 2008 r., podczas ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie cudzoziemców.

Wcześniej funkcjonujący koncept został zastąpiony nowym określeniem ochrona uzupełniająca. Tej ochrony udziela się cudzoziemcom, którym odmówiono nadania statusu uchodźcy, ale ich wydalenie pozostawałoby w sprzeczności z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski w dziedzinie praw człowieka.

Obecnie, zgoda na pobyt tolerowany jest trzecią formą ochrony, którą może uzyskać cudzoziemiec ubiegający się o status uchodźcy. Jest to forma ochrony dająca cudzoziemcom najwęższy zakres praw w Polsce.

Zgodnie z art. 97. ust. 1 Ustawy o ochronie cudzoziemców zgoda na pobyt tolerowany jest udzielana:

  • obligatoryjnie, gdy wydalenie cudzoziemca mogłoby nastąpić jedynie do kraju, w którym zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, w którym mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu lub być zmuszony do pracy lub pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka;
  • obligatoryjnie, jeżeli wydalenie cudzoziemca jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od organu wykonującego decyzję o wydaleniu lub od cudzoziemca;
  • fakultatywnie – w razie orzeczenia przez sąd o niedopuszczalności ekstradycji lub rozstrzygnięcia Ministra Sprawiedliwości o odmowie wydania cudzoziemca.

Zgoda na pobyt tolerowany jest udzielana również wówczas, gdy wydalenie cudzoziemca naruszałoby prawo do życia rodzinnego w rozumieniu EKPC lub prawa dziecka określone w Konwencji o Prawach Dziecka , w stopniu istotnie zagrażającym jego zdrowiu psychofizycznemu (art. 97 ust. 1 pkt 1a ustawy).

Zgoda na pobyt tolerowany jest instytucją o niejednolitym charakterze – z jednej strony jest udzielana cudzoziemcom potrzebującym ochrony, z drugiej - tym, których z powodów 'technicznych' nie można wydalić z kraju.

Niniejsza odpowiedź została opracowana w oparciu o informację Agaty Foryś, prawnika Programu Pomocy Prawnej dla Cudzoziemców Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.


Data odpowiedzi:

2008-10-10 23:08:17

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii