Dla Polaków w Algierii

Jakie warunki musi spełnić obywatel Algierii, aby uzyskać polską wizę turystyczną?

 • Obywatel Algierii w celu otrzymania wizy turystycznej powinien złożyć kompletny wniosek wizowy w Konsulacie RP w Algierze,
 • Formularz wniosku wizowego jest zamieszczony na stronie internetowej Ambasady RP w Algierze: demande de visa,
 • Informacja o wymaganych dokumentach jest również umieszczona na stronie internetowej ambasady: DOSSIER DE VISA SCHENGEN,
 • Do w/w/ wniosku należy dołączyć potwierdzoną rezerwację hotelową, potwierdzenie posiadania środków finansowych na koncie dewizowym, ubezpieczenie podróży ważne na wszystkie kraje strefy Schengen, rezerwację biletu lotniczego w obie strony (dopuszczalna jest jedna przesiadka),
 • Należy pamiętać, iż złożenie kompletnego wniosku wizowego nie jest jednoznaczne z faktem uzyskania przez cudzoziemca wizy.

Jakie warunki musi spełnić obywatel Algierii-małżonek obywatelki Polski (lub odwrotnie), aby uzyskać polską wizę?

 • Obywatel Algierii będący małżonkiem obywatela/ki Polski w celu uzyskania wizy powinien złożyć kompletny wniosek wizowy w Konsulacie RP w Algierze, do którego dołączy również polski akt małżeństwa i zaproszenie z Urzędu Wojewódzkiego.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby za pośrednictwem Ambasady obywatel Algierii, który jest małżonkiem obywatelki Polski, złożył wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce?

 • Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce:
  • wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (4 egzemplarze),
  • kserokopia wszystkich stron paszportu,
  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w Polsce (współmałżonka) lub zaproszenie,
  • odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa,
  • kserokopia dowodu osobistego współmałżonka (obywatela polskiego),
  • udokumentowane informacje o stałych i regularnych źródłach dochodu wystarczających do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu cudzoziemca,
  • ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • 5 kolorowych fotografii o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm przedstawiających osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu (widoczne lewe ucho),
  • życiorys cudzoziemca,
  • podanie do Konsula RP w Algierze od obojga małżonków oddzielnie,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach i ubezpieczeniu społecznym,
  • akt urodzenia cudzoziemca z adnotacją o zawarciu związku małżeńskiego,
  • ewentualnie, wszelkie dokumenty, które zainteresowani uznają za istotne w sprawie (np. dyplomy, inne akty stanu cywilnego).
 • Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez pracownika ich zgodności z pozostawioną kserokopią.
 • Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu (przez adwokata, radcę prawnego, notariusza, itp.).
 • Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym służące za dowód w postępowaniu powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 • Opłata konsularna za przyjęcie i opracowanie wniosku : 7.200,- DA (dinary algierskie).

Ile czasu trwa oczekiwanie na decyzję w sprawie wniosku o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce?

 • Czas oczekiwania na decyzję wynosi około trzech miesięcy.

Ile czasu oczekuje się na wizę? Jakie są koszty?

 • Czas ocekiwania na wizę wynosi około 15 dni.
 • Opłata konsularna za przyjęcie i opracowanie wniosku wizowego: 6.000,- DA.
 • Przyjęcie i opracowanie wniosku wizowego współmałżonka obywatela/ki RP jest bezpłatne.

Konsulat polski w Algierii:

 • Referat ds. konsularnych Ambasady Rzeczpospolitej Polski w Algierze 104, Hai El Binaa 16302 Dely Ibrahim Algier Tel: 00 213 21 91 77 83, Faks: 00 213 21 91 78 04, e-mail: consalg@op.pl
 • Godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek, wtorek, środa - od 9.00 do 12.00.

2010-10-14